No Flash
Press/News
Contact Details:


Address:

Bryggegata 9

Tel :+47 22 33 11 31
Fax :+47 22 33 11 32


Latest News


Dictionary (Norwegian)
Her er forklaringen på noen ord og begreper som brukes ofte i vår bransje.

Anchor Piling
Forankringspunkt i havbunnen

Barrel
Samme som fat. Volummål. Mange forkortelser i bruk: b, bbl, bar. Skrives ofte med store bokstaver. Barrels per day (Bd eller b/d) angir produksjonen per dag.

Boretårn
(Stål)tårnet som borestrengen er festet til under boreoperasjoner, også kalt derrick.

Brønn
Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.

Felt
Ett eller flere funn som rettighetshaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene enten har godkjent PUD eller innvilget PUD-fritak for.

FPDSO
Forkortelse for Floating Production, Drilling, Storage and Offloading. Flyttbar produksjons- og boreinnretning.

FPSO
Forkortelse for Floating Production, Storage and Offloading. Flyttbar produksjonsinnretning.

Injeksjonsbrønn
Brønn hvor gass eller vann injiseres for å gi trykkstøtte i et reservoar. Ved å injisere gass eller vann under olje- og gasslag, holdes trykket i reservoaret ved like.

Jacket
Den undre delen av en produksjonsplattform fra bunnen og opp til den underste dekksmodulen ("Fagverkskonstruksjon").

Klasseselskap
Forkortelse for skipsklassifiseringsselskap. Opprinnelig ble klasseselskapene etablert av assurandørene for å foreta en teknisk vurdering av fartøyene, og på dette grunnlaget plassere skipet i én av flere klasser etter kvalitet, derav navnet. Et skip ble "opptatt i en klasse" når det tilfredsstilte klasseselskapets regler for denne typen skip, og fikk derved forsikring. I dag er klasseselskapene uavhengige, private kontrollorganer for fartøyer, som godkjenner fartøyskonstruksjoner og fører tilsyn med bygging og drift. Klasseselskapene er også delegert en rekke inspeksjonsoppgaver fra flaggstatens myndigheter.

Liquefied natural gas (LNG)
Flytende tørrgass, hovedsakelig metan (CH4), som er gjort flytende ved nedkjøling til minus 163 °C ved atmosfærisk trykk.

Liquefied petroleum gas (LPG)
Hovedsakelig propan- (C3H8) og butangass (C4H10) som er gjort flytende ved trykkøkning eller nedkjøling.

MOPUstor
Består av en (oppjekkbar) produksjonsinnretning som plasseres på en lagertank på havbunnen (realiseres blant annet på Ymefeltet).

Multipurpose skip
Stykkgodsskip som også kan frakte containere.

Natural gas liquids (NGL)
Våtgass som består av tre ulike gasser: Etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk. Se også: Våtgass.

Produksjonsskip (Production Ship)
Skip med utstyr for produksjon av olje og gass, som under operasjon normalt er festet til bunnen med et "turret"-arrangement.

Rate
Den prisen som avtales for frakt av last.

Tungløft
I utgangspunkt betegnes løft (offshore) med plattformkranens hovedkrok for tungløft, men begrepet er ikke klart definert. Tungløft på faste og flyttbare innretninger er løfting av laster mellom 20 -100 tonn. Disse løfteoperasjonene er ofte ikke å betrakte som standard løfteoperasjoner og krever spesiell planlegging og analyse av risiko. 
For løfting med kranfartøy vil laster over 100 tonn normalt betraktes som tungløft. For flytekraner med ekstra stor løftekapasitet regnes først løft på over 3000 tonn som tungløft.

Tørrgass
Gass som hovedsakelig består av metan. Kalles også salgsgass.

Tørrdokk
Utgravd dokk der skip kan seiles inn, dokkporten stenges, vannet pumpes ut slik at skipet blir liggende tørt for reparasjon og vedlikehold.

Undersøkelsesbrønn
Letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i et prospekt.

Utvinning
Produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, assistert utvinning, behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum for transport med skip, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning.

Utvinningsbrønn
Fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.

Utvinningsgrad
Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.

Utvinningstillatelse
Tillatelse som gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten.

Vanninjeksjon
For å presse mer olje ut av reservoaret, pumpes store mengder vann under selve oljereservoaret, for å opprettholde volumet og trykket på væskemengden i reservoaret. Det økte vannvolumet presser oljen foran seg og bidrar til å opprettholde et høyt trykk i reservoaret. Vanninjeksjon har vært særdeles nyttig blant annet i kalksteinsreservoaret på Ekofisk og på Valhall, og bidrar til å mangedoble feltenes levetid og oljeproduksjon.

Våtgass
Gass som består av etan, propan, og butan, samt små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk. Kalles også Natural Gas Liquids (NGL).

Verifikasjon
Det å kontrollere ved hjelp av måling, testing og inspeksjon om de faktiske forholdene er i samsvar med regelverket og krav i styringssystemet.
 


Kilde: Petroleumstilsynet og Norsk Rederiforbund